TS. Trần Đình Trinh

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Email: trinhtd@vnu.edu.vn; dinhtrinhvnu@gmail.com
Tel: 0916896344

Mô tả đầy đủ

PTN Trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh và PTN Hóa Môi trường, Khoa Hóa học, trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính

- Phân tích, xác định nguồn phát thải và đánh giá rủi ro phơi nhiễm các chất ô nhiễm trong không khí;

- Nghiên cứu và phát triển các quá trình xử lý khí thải và không khí trong nhà;

- Tổng hợp, đặc trưng cấu các vật liệu nano và ứng dụng trong các quá trình xử lý chất ô nhiễm trong nước và không khí;

- Tổng hợp, đặc trưng cấu trúc và nghiên cứu ứng dụng các vật liệu tiên tiến đa chức năng/vật liệu nano trong nông nghiệp (phân bón nano, phân bón nhả chậm, thuốc trừ sâu thông minh).

 

Quá trình đào tạo

2011 tốt nghiệp TS tại ĐH Sciences et Technologies de Lille, France

2007 tốt nghiệp Master tại ĐH du Maine, France

2001 tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ Hóa tại Khoa Hóa học ĐHKHTN, ĐHQGHN

 

Quá trình công tác

2016- nay Phó Giám đốc PTN trọng điểm Vật liệu tiên tiến Ứng dụng trong Phát triển xanh, Khoa Hóa học ĐHKHTN, ĐHQGHN.

2001-nay Giảng viên PTN. Hóa Môi trường, Khoa Khoa Hóa học ĐHKHTN, ĐHQGHN.

2011-2013 Postdoc tại Việt Nghiên cứu Quốc Gia về Môi trường và Rủi ro Công nghiệp, Pháp.

2013-2015 Postdoc tại ĐH Công nghệ Nantes, Pháp.

 

Các công trình nghiên cứu

Bài báo quốc tế

1.  NGUYEN, V.N., TRAN, D.T*., NGUYEN, M.T., LE, T.T.T., HA, M.N., NGUYEN, M.V., PHAM, T.D. (2018). Enhanced photocatalytic degradation of methyl orange using ZnO/graphene oxide nanocomposites. Research on Chemical Intermediates, 44(5), 3081-3095.

2. R. BOUDHAN., A. JOUBERT., K. GUERAOUI, S. DURECU, D. VENDITTI., D. T. TRAN., L. LE COQ. (2017). Pulse-Jet Bag Filter Performances for Treatment of Submicronic and Nanosized Particles from Waste Incineration. Waste Biomass Valorization. DOI 10.1007/s12649-017-9858-4.

3. D.T. TRAN*., A. JOUBERT, D., VENDITTI., S. DURECU., T. MEUNIER., O. LE BIHAN., E. FIANI., ET AL. (2016). Characterization of Polymer Waste Containing Nano-fillers Prior its End-of Life Treatment. Waste Biomass Valorization,  8: 2463–2471.

4. D.T. Tran*., L.Y. Alleman., P. Coddeville., J-C. Galloo., 2015. Indoor particle dynamics in schools: Determination of air exchange rate, size-resolved particle deposition rate and penetration factor in real-life conditions Indoor Air and Built Environment. Indoor Air and Built Environment, 0(0): 1–16.

5. D.T. Tran*., L.Y. Alleman., P. Coddeville., J-C. Galloo., 2014. Indooreoutdoor behavior and sources of size-resolved airborne particles in French classrooms. Building and Environment, 81: 183-191.

6. D.T. Tran*., L.Y. Alleman., P. Coddeville., J-C. Galloo., 2012. Elemental characterization and source identification of size resolved atmospheric particles in French classrooms Atmospheric Environment, 54: 250-259.

 7. M. A. Rzepka., D. T. Tran., L. Y. Alleman., I. Coquelle., D. Cuny., 2010. Biomonitoring of indoor air genotoxic properties in ten schools using Scindapsus aureus. International Journal of Environment and Health. 4 (2/3), 224-234.

Submitted articles:

 1. D. T. Tran*., L.Y. Alleman., P. Coddeville., J-C. Galloo., 2017. “Indoor and outdoor characterization and sources of organic, elemental and black carbon in urban and rural naturally ventilated schools”. Submitted in Atmospheric Environment.

2.  D. T. Tran*., V.N. Nguyen. T.D. Pham., M. N. Ha., M. V. Nguyen., 2017. Removal of NH4+ and PO43- from aqueous solutions by nanocomposites based on biochars produced from agricultural by-products. Submitted in Journal of Hazardous Materials.

 

Hội nghị khoa học quốc tế

1. LE COQ L., JOUBERT A., TRAN, D.T., VENDITTI A., DURECU S., FIANI E., MEUNIER T., LE BIHAN O., 2016. Characterization of silicon polymer-containing byproduct prior to waste treatment. WasteEng 2016: 6th International Conference on Engineering for Waste and Biomasse Valorisation, Albi, France. May 19-21, 2016.

2. LE BIHAN O., TRAN, D.T., VENDITTI A., DURECU S., JOUBERT A., OUNOUGHENE G., FIANI E., MEUNIER T., LE COQ L., 2014. Characterization of nanoparticulate emissions from the incineration of wastes containing manufactured nanomaterials. Nanosafe 2014, Grenoble, France. Nov 18th - 20th, 2014.

3. JOUBERT, A., TRAN, D. T., LE BIHAN, O., DEBRAY, B., VENDITTI, D., DURECU, S., MEUNIER, T., FIANI, E., LE COQ, L. (2014). Filtration performances of a lab bag-filter unit under specifications of incineration flue-gas treatment. International Conference on Aerosol Technology 2014, June, 16-18, 2014, Karlsruhe, Germany.

4. TRAN, D.T., JOUBERT, A., LE BIHAN, O., VENDITTI, D., DURECU, S., MEUNIER, T., FIANI, E., LE COQ, L., 2014. Nanowaste inineration: performances of a bag filter in a pilot sclae device under real operating conditions WasteEng 2014: 5th International Conference on Engineering for Waste and Biomasse Valorisation, Rio de Janeiro, Brazil. August 25-28.

5. TRAN D.T.,  JOUBERT A., LE BIHAN O., VENDITTI D., DURECU S., MEUNIER T., FIANI E., LE COQ L., 2014. Evaluation des  performances d’un filtre à manche en conditions de laboratoire représentatives du traitement des fumées d’incinération Application aux déchets contenant des nanomatériaux. 29ème Congrès français sur les aérosols (CFA 2014). Paris, November 22-23, 2014.

6. LE BIHAN, O., TRAN, D.T., OUNOUGHENE, G., VENDITTI, D., DURECU, S., JOUBERT, A.,  FIANI, E., MEUNIER, T., DEBRAY, B., LE COQ, L. (2014). Characterization of nanoparticulate emissions from the incineration of wastes containing manufactured nanomaterials. International Conference on Safe Production and Use of Nanomaterials (Nanosafe 2014), Grenoble, FRANCE, November, 18-20, 2014.

7. TRAN D.T*., FLEURY, D., VENDITTI, A., DURECU, S., JOUBERT, A., OUNOUGHENE, G., FIANI, E., MEUNIER, T., LE BIHAN, O., LE COQ, L. 2013. Projet NANOFLUGAZ: Caractérisation des émissions particulaires lors de l’incinération de déchets contenant des nanomatériaux. 28ème Congrès français sur les aérosols, CFA 2013. Paris, January 23-24, 2013.

8. TRAN, D.T., FLEURY, D., VENDITTI, A., DURECU, S., JOUBERT, A., OUNOUGHENE, G., FIANI, E., MEUNIER, T., LE BIHAN, O., LE COQ, L., 2012. The NANOFlueGas Project: Characterization and reduction of particulate emissions from the incineration of wastes containing manufactured nanomaterials SENN 2012, Helsinki, Finland. Oct 28th - 31st, 2012.

9. TRAN, D.T., ALLEMAN, L.Y., GALLOO, J-C., 2010. Factors Affecting the Indoor Concentrations of Particles. 1st Indo-French Workshop on Indoor Air Quality: Monitoring, Prediction Assessment and Cleaning. Nantes, France, May 31st - June 3rd, 2010.

10. TRAN, D.T., ALLEMAN, L. Y. (2010). Caractérisation et origine des particules atmosphériques dans l’air intérieur d’écoles du Nord Pas de Calais. IRENI, Lille, France, 21-22, October, 2010.

11. TRAN, D.T., 2010. Modélisation du transfer tintérieur-extérieur des particules dans des classes d’écoles de la région Nord-Pas de Calais. JIQA 2010. Villeneuve d'Ascq, Lille, France, 04-05, Februry, 2010

12. TRAN, D.T., ALLEMAN, L.Y., 2009. Characterization and sourcing of fine particles in French classrooms. International Conference and Exhibition on Healthy Building 2009, Syracuse, New York, USA. Sept 13-17, 2009.

13. TRAN, D.T., ALLEMAN, L. Y., 2009. Origine et devenir des particules en air intérieur: Apport des traceurs  métalliques Qualité de l'air et santé de l'enfant, APPA 2009. Lille, France, 18th February, 2009.

14. TRAN D.T, NGUYEN V. N., TRAN M. L. T., 2006. The use of modified algae for the removal and recovery of metal ions (Pb2+ and Zn2+) from aqueous solution. The 2nd International Conference on the PIP 2006, Hanoi, Viet Nam. 16-17 July, 2006.

15. NGUYEN V.N., TRAN D. T., PHAM N. T., TRINH T. T., 2005. Treatment of oily contaminated wastewater by using modified corncobs. Proceedings of Regional Symposium on Chemical Engineering RSCE Hanoi, Hanoi, Viet Nam. Nov 29-Dec 02, 2005.

16. TRAN D.T., NGUYEN V. N., TRINH T. T., NGUYEN Q. T., 2005. “Synthesis of zeolites from coal fly ash and their uptake properties of zinc and nickel ions”. The 2nd International Symposium on Advanced Materials (Asia- Pacific Rim) -2005. Hanoi, Vietnam, 1-4 April, 2005.

 

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp, Anh thành thạo

Khu vực


19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tin Profile

Advert ID: 3175
Hiển thị: 277
Expires: 2030-05-31 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Pham Van Phong
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Previous Next