Vietnamese English

TS. Nguyễn Minh Phương

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Điện thoại cơ quan: +84 24 38253503
Di động: 0936273809
Email: nguyenminhphuong@hus.edu.vn

Mô tả đầy đủ

Nghiên cứu về nguồn gốc và cơ chế các chất ô nhiễm trong môi trường, vật liệu quang xúc tác, vật liệu hấp phụ có nguồn gốc từ phế phụ phẩm nông nghiệp

Quê quán: Hà Nội

Nơi ở hiện tại: 67 Quốc Tử Giám, Hà Nội

Năm tốt nghiệp Đại học: 2003 tại Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

Năm tốt nghiệp Tiến Sĩ: 2009, tại Trường Đại học Ehime, Nhật Bản

Năm tốt nghiệp Thạc Sĩ: 2006, tại Trường Đại học Kochi, Nhật Bản

Năm tốt nghiệp Đại học: 2003, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN

Nơi công tác hiện nay: Phòng thí nghiệm Hóa Môi trường - Khoa Hóa học – ĐHKHTN

 

Hướng nghiên cứu chính

v  Nghiên cứu về nguồn gốc và cơ chế các chất ô nhiễm trong môi trường.

v  Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác, ứng dụng trong xử lý môi trường.

v  Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ có nguồn gốc từ phế phụ phẩm nông nghiệp, ứng dụng trong xử lý và cải tạo môi trường

v  Nghiên cứu áp dụng các giải pháp phục hồi sinh học (phytoremediation) trong xử lý và cải tạo môi trường

 

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1.      Joint research project on heavy metals and pesticides pollution in Vietnam (Supported by Ministry of Education, Culture and Sport, cooperation with Kochi University, Japan, 2005 - 2009).

2.      Study on As contamination in ground water, soil and plant in Hanam province, Vietnam (Supported by Student Research Project Creation Support Program, The united graduate school of Agricultural Sciences, Ehime University, 2008 - 2009).

3.      Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tổ hợp quang xúc tác N/Fe-C-TiO2 cấu trúc nano cố định trên than hoạt tính để ứng dụng trong xử lý thuốc trừ sâu. Đề tài NCKHCN cấp nhà nước, BKHCN, thuộc chương trình KC02TN, 2011 – 2012.

4.      Nghiên cứu hạn chế quá trình lan truyền của các hoá chất bảo vệ thực vật từ đất mặt ra môi trường nước sử dụng khoáng sét tự nhiên biến tính bởi oxit kim loại. Đề tài cấp ĐHQG, 2017.

 

Các công trình nghiên cứu khoa học

1.      Nguyễn Minh Phương, Hà Minh Ngọc, Nguyễn Văn Nội, Bùi Tuấn Việt. Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc vật liệu xúc tác quang N-ZnO/Fe-Bentonit, ứng dụng để xử lý phẩm màu Rhodamin trong môi trường nước. Tạp chí Hoá học, Tập 55, số 5e12 (2017) 165-170.

2.      Nguyễn Minh Phương, Đỗ Quang Trung, Hoàng Văn Thắng, Trần Thị Miền, Đặng Thị Hồng Hạnh. Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ phế phụ phẩm nông nghiệp và ứng dụng trong xử lý nước thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn đồng bằng Bắc bộ. Tạp chí Hoá học, Tập 55, số 5e12 (2017) 294-299.

3.      Thi Dieu Cam Nguyen, Thi Phuong Le Chi Nguyen, Hung Thanh Tung Mai, Van-Duong Dao, Minh Phuong Nguyen, Van Noi Nguyen. Novel photocatalytic conversion of CO2 by vanadium-doped tantalum nitride for valuable solar fuel production. Journal of Catalysis 352 (2017) 67–74.

4.      Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Minh Phương, Chu Ngọc Châu. Nghiên cứu phản ứng phân huỷ Rhodamin B trên xúc tác quang TiO2 biến tính. Tạp chí Xúc tác và hấp phụ Việt Nam, Tập 6, Số 4 (2017) 138 -143.

5.      Hoàng Thu Trang, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Văn Nội. Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc vật liệu sét chống Titan cấy thêm Ceri. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 1S (2016) 85-88.

6.      Nguyễn Minh Phương, Phạm Thị Ánh, Hữu Thị Ngân. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình oxi hóa phân hủy phenol của vật liệu tổ hợp quang xúc tác Fe-TiO2/tro trấu. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 1S (2016) 129-134.

7.      Nguyễn Minh Phương, Chu Thị Trà. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu N-TiO2 từ quặng Ilmenit bằng phương pháp thuỷ nhiệt và phương pháp kết tủa để xử lý phẩm màu Rhodamine B. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 1S (2016) 135-140.

8.      Trần Thị Tâm, Chu Thị Trà, Ngô Tiến Tưởng, Lục Đức Việt, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Đình Bảng. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu N, S-TiO2 từ quặng ilmenit để xử lý phẩm màu Rhodamine B. Tạp chí Hoá học, T.53, số 3e12, 2015, 266 – 269.

9.      Vũ Thị Nghĩa Duyên, Phạm Ngô Nghĩa, Nguyễn Minh Phương. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tổ hợp quang xúc tác Fe-TiO2/tro trấu để xử lý chất màu hữu cơ. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 5S (2014) 101-107.

10.  Hữu Thị Ngân, Vũ Thị Nghĩa Duyên, Nguyễn Minh Phương. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình oxi hóa phân hủy Rhodamine B của vật liệu tổ hợp quang xúc tác TiO2-Fe/tro trấu. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 5S (2014) 327-332.

11.  Nguyen Thi Quynh, Nguyen Minh Phuong, Gerald Culioli, Chu Ngoc Chau. Dégradation photocatalytique de la Rhodamine B par des catalyseurs à base de TiO2 supporté sur la cosse de riz. CMED 2013.

12.  Nguyen Thi Thien Kieu, Nguyen Thi Lien, Le Thi Thanh Thuy, Dao Ngoc Nhiem, Nguyen Thi Dieu Cam, Nguyen Minh Phuong, Nguyen Dinh Bang, Nguyen Van Noi, Le Thanh Son. Preparation and photocatalytic activity of nitrogen and carbon co-doped titanium dioxide on degradation of Rhodamine B. Tạp chí hóa học, tập 51 (5), 2013, tr. 632-636.

13.  Vu Thi Kim Thanh, Pham Thi Khanh Ly, Nguyen Quang Trung, Chu Ngoc Chau, Nguyen Manh Ha, Nguyen Minh Phuong, Le Tuan Anh, Le Thi Thanh Thuy, Nguyen Van Noi, Nguyen Dinh Bang. Study on degradation of pesticides using iron and carbon co-doped titanium dioxide catalyst. Tạp chí hóa học, tập 51 (5), 2013, tr. 627-631.

14.  Lê Thị Thanh Thúy, Phùng Thị Nguyên, Phí Thị Hường, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Đình Bảng, Nguyễn Văn Nội. Application of photocatalyst Fe-C-TiO2 coated on activated carbon in the degradation of Rhodamine B. Tạp chí hóa học, tập 51 (3), 2013, tr. 361-365.

15.  Lê Thị Thanh Thúy, Nguyễn Phi Hùng, Lê Thị Bích Thuận, Trần Thị An, Nguyễn Hữu Huy, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Đình Bảng, Nguyễn Văn Nội. Kinetics of Rhodamine B degradation using iron and carbon doped titanium dioxide photocatalyst. Tạp chí hóa học, tập 51 (2), 2013, tr. 252-256.

16.  Lê Thị Thanh Thúy, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Hữu Huy, Trần Hồng Nhung, Trần Như Ngọc, Nguyễn Đình Bảng, Nguyễn Văn Nội. Tổng hợp và đặc trưng cấu trúc vật liệu nano Titan dioxit biến tính bằng sắt và cácbon ứng dụng trong quá trình phân hủy phẩm màu Rhodamin B. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, tập 17, số 1, 2012, tr. 3 – 7.

17.  Nguyễn Văn Nội, Đỗ Quang Trung, Lê Tuấn Anh, Trịnh Lê Hùng, Nguyễn Minh Phương. Wastewater characterization of seafood processing plant effluents and feasibility of treatment technologies. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T17 (1), 2012, 89-93.

18.  Kozo Iwasaki, Bui Thi Quynh Trang, Chu Ngoc Kien, Nguyen Minh Phuong, Truong Ngoc Kiem, Nguyen Van Noi. Metal and metalloid accumulations in plants growing around tin and tungsten mines in Dai Tu district, Vietnam. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học T17 (1), 2012, 70 – 76.

19.  Lê Thị Thanh Thúy, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Đình Bảng, Nguyễn Văn Nội (2012), “Xử lý phẩm nhuộm Rhodamine B bằng phản ứng Fenton với quang xúc tác vùng khả kiến titan đioxit được biến tính bằng sắt và cacbon”, Tạp chí ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 28 (1S), tr. 102-107.

20.  Nguyen Minh PHUONG, Yumei KANG, Katsutoshi SAKURAI, Miyuki SUGIHARA, Chu Ngoc KIEN, Nguyen Dinh BANG, Ha Minh NGOC. Arsenic contamination in ground water and its possible sources in Hanam, Vietnam. Environmental Monitoring and Assessment, 184 (7), 4501-4515 (2012).

21.  Chu Ngoc Kien, Sota Tanaka, Nguyen Van Noi, Le Thanh Son, Nguyen Minh Phuong, Bui Thi Quynh Trang, Michiyo Noda, Daisei Ueno, and Kōzō Iwasaki. Heavy metal concentrations in rice (Oryza sativa L.) plant grown in a chromite mining area in Vietnam. Tropical Agriculture and Development, 55 (4), 135 -141 (2011).

22.  Le Thi Thanh Thuy, Nguyen Minh Phuong, Nguyen Dieu Thu, Nguyen Dinh Bang and Nguyen Van Noi. Preparation and photocatalytic activity of TiO2-based catalysts on degradation of organic pollutants. Proceedings of IWNA 2011, November 10-12, 2011, Vung Tau, Vietnam, pp. 719-722.

23.  Nguyen Minh PHUONG, Yumei KANG, Katsutoshi SAKURAI, Kozo IWASAKI, Chu Ngoc KIEN, Nguyen Van NOI and Le Thanh SON. Levels and chemicals forms of heavy metals in soils from Red River Delta, Vietnam. Water, Air, and Soil Pollution, 207: 319–332 (2010).

24.  Nguyen Minh PHUONG, Yumei KANG, Katsutoshi SAKURAI, Kozo IWASAKI, Chu Ngoc KIEN, Nguyen Van NOI and Le Thanh SON. Arsenic contents and physicochemical properties of agricultural soils from the Red River Delta, Vietnam. Soil Science and Plant Nutrition, 54 (6): 846–855. (2008).

25.  Tran Khanh Van, Yumei Kang, Takahiro Fukui, Katsutoshi Sakurai, Kōzō Iwasaki, Yoshio Aikawa, Nguyen Minh Phuong. Arsenic and heavy metal accumulation by Athyrium yokoscense from contaminated soils. The Journal of Soil Science and Plant Nutrition, Vol.52 (6), p 701 - 710, 2006.

26.  Nguyen Minh Phuong, Yumei Kang, Katsutoshi Sakurai, Miyuki Sugihara. Parameters of Sediment Related to Arsenic Concentration of Ground Water in Hanam Province, Vietnam. The annual meeting of Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition, Nagoya - September, 2008.

27. Nguyen Minh Phuong, Yumei Kang, Katsutoshi Sakurai, Miyuki Sugihara. Arsenic contamination in ground water and the effect on agriculture soil and plant in Hanam province, Vietnam. The International Conference of East and Southeast Asia Federation of Soil Science Societies (ESAFS8), p 99, Japan - October, 2007.

Khu vực


Phòng thí nghiệm Hóa Môi trường, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tin Profile

Advert ID: 3173
Hiển thị: 492
Expires: 2030-04-17 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Dr. Pham Van Phong
BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Previous Next