vien

TS. Phạm Thanh Đồng

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Email: thanhdongpham080808@gmail.com, dong2802@vnu.edu.vn

Mô tả đầy đủ

Giảng viên, Công tác tại Phòng thí nghiệm Trọng điểm vật liệu tiên tiến ứng dụng trong phát triển xanh và phòng thí nghiệm hóa môi trường.

 

 

Quá trình đào tạo

Năm bảo vệ Luận án Tiến sỹ: 2014, tại Trường đại học Ulsan, Hàn Quốc

Năm bảo vệ tốt nghiệp Đại học: 2010, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

 

Kinh nghiệm công tác

Tháng 06/2017 đến nay: Giảng viên, công tác tại Phòng thí nghiệm Trọng điểm vật liệu tiên tiến ứng dụng trong phát triển xanh, phòng thí nghiệm hóa môi trường, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Tháng 12/2015 đến tháng 05/2017: Nghiên cứu sinh sau Tiến Sĩ, đề tài “Nghiên cứu phát triển vật liệu xúc tác quang vùng khả kiến nhằm tận dụng nguồn năng lượng mặt trời để sản xuất nhiên liệu tái tạo” chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm Hàn Quốc (Korean Research Fellow Scholarship).

Tháng 02/2015 đến tháng 12/2015: Nghiên cứu sinh sau Tiến Sĩ, chương trình Korea Brain 21+, Hàn Quốc.

Tháng 03/2012 đến 02/2015: Trưởng nhóm nghiên cứu tại phòng thí nghiệm năng lượng và môi trường, Khoa Xây Dựng và Môi Trường, Trường Đại học Ulsan, Hàn Quốc, thành viên chính tham gia các đề tài, dự án:

-       Dự án hợp tác giữa Trường ĐH Ulsan (Hàn Quốc) và Trung tâm môi trường xanh (Thành phố Ulsan, Hàn Quốc), đề tài “cải thiện hoạt tính quang hóa của TiO2 ứng dụng vào việc khử khuẩn ở các trung tâm y tế”.

-       Dự án hợp tác giữa Trường ĐH Ulsan (Hàn Quốc) và Quỹ nghiên cứu khoa học quốc gia (Hàn quốc), đề tài “tích hợp hoạt tính hấp phụ vào TiO2 biến tính và ứng dụng để làm sạch không khí trong điều kiện ánh sáng khả kiến”.

Tháng 02/2011 đến tháng 02/2012: Nghiên cứu viên tại phòng thí nghiệm năng lượng và môi trường, Khoa Xây Dựng và Môi Trường, Trường Đại học Ulsan, Hàn Quốc. 

 

 

Các hướng nghiên cứu chính

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hoạt động hiệu quả trong vùng ánh sáng khả kiến

-       Vật liệu xúc tác quang trên nền chất bán dẫn truyền thống TiO2

      -       Vật liệu xúc tác quang trên nền các chất bán dẫn tiên tiến g-C3N4, Ta3N5, CuWO4, polymer bán dẫn (PANI, PPy...)

Ứng dụng vật liệu xúc tác quang để xử lý ô nhiễm môi trường và sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng mới

-       Xử lý các chất hữu cơ ô nhiễm trong nước: Phẩm nhuộm, các chất hữu cơ

-       Xử lý khí ô nhiễm: Vi khuẩn, chất hữu cơ dễ bay hơi,

-       Phân tách nước để sản xuất Hydro

      -       Chuyển hóa CO2 thành năng lượng tái tạo

 

Bài báo quốc tế

1)    Van Noi Nguyen, Dinh Trinh Tran, Manh Tuong Nguyen, Thi Thanh Thuy Le, Minh Ngoc Ha, Minh Viet Nguyen, Thanh-Dong Pham (2018) Enhanced photocatalytic degradation of methyl orange using ZnO/graphene oxide nanocomposites, Research on Chemical Intermediates (SCI, IF2017 = 1.369, Q2)

2)    Thanh-Dong Pham, Byeong-Kyu Lee, Van Noi Nguyen, Van-Duong Dao (2017) Novel photocatalytic activity of Vanadium-doped Tantalum Nitride sensitized/protected by Polyaniline for efficient visible light water splitting, Journal of Catalysis (352) 13-21 (SCI, IF2017 = 7.345, Q1)

3)    Van-Duong Dao, Liudmila L Larina, Quoc Chinh Tran, Van-Tien Bui, Van-Toan Nguyen, Thanh-Dong Pham, Ibrahim MA Mohamed, Nasser AM Barakat, Bui The Huy, Ho-Suk Choi (2017) Evaluation of Pt-based alloy/graphene nanohybrid electrocatalysts for triiodide reduction in photovoltaics, Carbon (116) 294-302 (SCI, IF2017 = 6.198, Q1)

4)    Thanh-Dong Pham, Byeong-Kyu Lee (2017) Novel photocatalytic activity of Cu@V co-doped TiO2/PU for CO2 reduction with H2O vapor to produce solar fuels under visible light, Journal of Catalysis (345) 87-95 (SCI, IF2017 = 7.345, Q1)

5)    Thanh-Dong Pham, Byeong-Kyu Lee (2017) Selective removal of polar VOCs by novel photocatalytic activity of metals co-doped TiO2/PU under visible light, Chemical Engineering Journal (307) 63–73 (SCI, IF2017 = 5.310, Q1)

6)    Thanh-Dong Pham, Byeong-Kyu Lee (2017) Novel capture and photocatalytic conversion of CO2 into solar fuels by metals co-doped TiO2 deposited on PU under visible light, Applied Catalysis A: General (529) 40–48 (SCI, IF2017 = 4.012, Q1)

7)    Thanh-Dong Pham, Byeong-Kyu Lee, Chi-Hyeon Lee (2016) The advanced removal of benzene from aerosols by photocatalytic oxidation and adsorption of Cu-TiO2/PU under visible light irradiation, Applied Catalysis B: Environmental, (182) 172-183 (SCI, IF2016 = 8.328, Q1)

8)    Thanh-Dong Pham, Byeong-Kyu Lee (2016) Advanced removal of C. famata in bioaerosols by simultaneous adsorption and photocatalytic oxidation of Cu-doped TiO2/PU under visible irradiation, Chemical Engineering Journal (286C) 377-386 (SCI, IF2016 = 5.310, Q1)

9)    Thanh-Dong Pham, Byeong-Kyu Lee, De Pham-Cong (2016) Advanced removal of toluene in aerosol by adsorption and photocatalytic degradation of silver-doped TiO2/PU under visible light irradiation, RSC Advances (6) 25346-25358 (SCIE, IF2016 = 3.84, Q2)

10) Thanh-Dong Pham, Byeong-Kyu Lee (2015) Novel adsorption and photocatalytic oxidation for removal of gaseous toluene by V doped TiO2/PU aerosol under visible light, Journal of Hazardous Material, (300) 493-503 (SCI, IF2015 = 4.53, Q1)

11) Thanh-Dong Pham, Byeong-Kyu Lee (2015) Novel integrated approach of adsorption and photo-oxidation technique using Ag-TiO2/PU for bioaerosol removal under visible light, Chemical Engineering Journal (275) 357-365 (SCI, IF2015 = 4.32, Q1)

12) Thanh-Dong Pham, Byeong-Kyu Lee (2015) Disinfection of Staphylococcus aureus in indoor aerosols using Cu–TiO2 deposited on glass fiber under visible light irradiation, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (307-308) 16-22 (SCI, IF2015 = 2.50, Q2)

13) Thanh-Dong Pham, Byeong-Kyu Lee (2015) Photocatalytic mechanism comparison of Cu- and Ag-doped TiO2/GF for bioaerosol disinfection under visible light, Journal of Solid State Chemistry (232) 256-263 (SCI, IF2015 = 2.13, Q2)

14) Thanh-Dong Pham, Byeong-Kyu Lee (2014) Effects of Ag doping on the photocatalytic disinfection of E. coli in bioaerosol by Ag–TiO2/GF under visible light, Journal of Colloid and Interface Science (428) 24–31 (SCI, IF2014 = 3.55, Q2)

15) Thanh-Dong Pham, Byeong-Kyu Lee (2014) Cu doped TiO2/GF for photocatalytic disinfection of Escherichia coli in bioaerosols under visible light irradiation: Application and Mechanism, Applied Surface Science (296) 15-23 (SCI, IF2014 = 2.54, Q1)

16) Thanh-Dong Pham, Byeong-Kyu Lee (2014) Feasibility of silver doped TiO2/Glass fiber photocatalyst under visible irradiation as an indoor air germicide, International Journal of Environmental Research and Public Health (11) 3271-3288 (SCIE, IF2014 = 2.06, Q2)

17) Thanh-Dong Pham, Byeong-Kyu Lee, Minh-Viet Nguyen, Chi-Hyeon Lee (2012) Germicide feasibility of TiO2/glass fiber and Ag-TiO2/glass fiber photocatalysts, Advanced Materials Research (864) 518-523 (Scopus journal).

18) Nguyen Van Noi, Bui Duy Cam, Nguyen Thi Dieu Cam, Thanh-Dong Pham, Dao Thanh Phuong (2011) Silver doped titania materials on clay support for enhanced visible light photocatalysis, Journal of Surface and Science Nanotechnology (9) 454-457 (Scopus journal).

 

 

 

Khu vực


19 Lê Thánh Tông

Thông tin Profile

Advert ID: 3172
Hiển thị: 694
Expires: 2030-04-04 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Dr. Pham Van Phong
TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Previous Next

 

agario ataköy escort