Prof. TRIEU THI NGUYET

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
Office phone: (84-4)38 241 169
Cell phone: 0912 749 282
Email: nguyetdhkhtn@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry

-        Department of Inorganic Chemistry (1990-Present)

-        Highest position: Head of Department of Inorganic Chemistry (2008-Present)

-        Academic position: Professor (2015)

-        Postdoc/exchanging scholar:

Tokyo Institute of Technology (1998)

-        PhD.: Lomonosov Moscow State University (1985-1989)

-        BSc.: University of Hanoi (1979-1983)

A member of Inorganic chemistry division, Chemical Society of Vietnam.

1.     Bio-Sketch and current research areas

Particular Information:

Full name: Trieu Thi Nguyet

Date of Birth: 07/11/1962

Place of Birth: Truc Ninh, Nam Dinh.

Research Interests:

-        Volatile complexes as precursors for chemical vapor-deposition (CVD): synthesis, characterization and application in metal-oxide thin film preparation.

-        Synthesis and characterization of transition metals complexes.

Books:

-        Inorganic Chemistry I: s- and p-block elements (2007, Vietnam Education Publishing House)

-        Inorganic Chemistry II: d- and f-block elements (2008, Vietnam Education Publishing House)

-        Problems in Inorganic Chemistry (2011, Vietnam Education Publishing House)

-        Volatile Complexes and Application in Chemical Vapor Deposition (2013, Science and Technics Publishing House).

 2.     Five most significant publications

-        Thi Nguyet Trieu, Minh Hai Nguyen, Urich Abram, Hung Huy Nguyen. Syntheses and Structure of New Trinuclear MIILnMII (M=Ni, Co; Ln=Gd, Ce) Complexes with 2,6-Bis(acetobenzoyl) pyridine. ZAAC- Journal of Inorganic and General Chemistry 2015, 641, 863-870.

-        Thi-Nguyet Trieu, Thi-Hien Dinh, Hung-Huy Nguyen, Ulrich Abram,
Minh-Hai Nguyen. Novel Lanthanide(III) Ternary Complexes with Naphthoyltrifluoroacetone: A Synthetic and Spectroscopic Study. ZAAC- Journal of Inorganic and General Chemistry 2015, 641, 1934-1940.

-        Trieu Thi Nguyet, Pham Anh Son, Vu Thi Nho, Kieu Thanh Canh. Fabrication of Cu2O Nano Crystals by {111} Plane-Oriented Growth. Vietnam Journal of Chemistry 2015, 53, 222-226.

-        Nguyen Manh Hung, Trieu Thi Nguyet, Nguyen Hung Huy, Nguyen Hoang Le. Effect of Substrate Temperature on the Morphology and Optical Properties of Cu2O:ZnO/glass Thin Film Prepared by CVD Method Using Copper Acetylacetonate as Precursor. Vietnam Journal of Chemistry 2012, 51, 220-224.

-        Nobuhiko Shirasawa, Trieu Thi Nguyet, Shiro Hikichi ,Yoshihiko Moro-oka and Munetaka Akita. Tetrahedral, Highly Coordinatively Unsaturated 14e (Fe) and 15e (Co) Hydrocarbyl Complexes Bearing Hydrotris(pyrazolyl)borato Ligands (TpR‘), TpR‘M−R (M = Fe, Co, Ni), Organometallics 2001, 20,  3582–3598.

 3.     Awards

-        Prime Minister’s Certificate of Merit

-        Meritorious Teacher Award from Vietnam Goverment

-        Certificate of Merit from Ministry of Education and Training.

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3200
Hiển thị: 157
Expires: 2029-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Dr. Pham Van Phong
TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Previous Next