Vietnamese English

TS. Nguyễn Minh Hải

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Bộ môn Hóa Vô cơ, 19 Lê Thánh Tông
Phòng Hành Chính-Đối ngoại: P.306B, nhà T1, 334 Nguyễn Trãi
Di động: 01698045594
Email: nmhai@vnu.edu.vn; hai.cclab@gmail.com
Website: https://sites.google.com/site/cclabatvnu

Mô tả đầy đủ

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn Minh Hải luôn chào đón các sinh viên đam mê thực nghiệm và ham học hỏi. ............................................
Quá trình đào tạo: 
1. Đại học: Tốt nghiệp năm 2007 tại Việt Nam
2. Tiến sĩ: Tốt nghiệp năm 2012 tại Singapore
 
Các môn học giảng dạy: 
1. Hóa học Đại cương
2. Hóa học Vô cơ
3. Đối xứng Phân tử và Lý thuyết Nhóm
 
Hướng nghiên cứu: 
1. Tổng hợp phức chất kim loại chuyển tiếp của các phối tử chứa hợp phần thiosemicarbazon và PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons).
2. Nghiên cứu các phức chất có hoạt tính sinh học và ứng dụng trong cảm biến huỳnh quang.
3. Nghiên cứu các phức chất sử dụng làm tiền chất cho vật liệu bán dẫn và xúc tác.
 
Đề tài, dự án khoa học tiêu biểu: 
1. Tổng hợp và nghiên cứu các phức chất kim loại chuyển tiếp với phối tử thiosemicacbazon có chứa nhóm hữu cơ mang màu, TN.13.11.
2. Tổng hợp và đặc trưng một số bazơ Schiff chứa nhân pyren để làm sensor huỳnh quang xác định ion kim loại nặng, QG.15.17.
3. Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc của phức chất kim loại chuyển tiếp với phối tử ba càng chứa hidrocacbon đa vòng (PAH) và khả năng ứng dụng của chúng trong sensơ huỳnh quang, 104.03-2014.49, NAFOSTED.
 
Bài báo khoa học tiêu biểu: 
1. Minh-Hai Nguyen; Van Ha Nguyen; John H. K. Yip, Sequence-Specific Synthesis of Platinum-Conjugated Trichromophoric Energy Cascades of Anthracene, Tetracene, and Pentacene and Fluorescent “Black Chromophores”. Organometallics 2013 32 (24), 7283-7291.
2. Minh-Hai Nguyen; Chun-Yuen Wong; John H. K. Yip, Ligand Perturbations on Fluorescence of Dinuclear Platinum Complexes of 5,12-Diethynyltetracene: A Spectroscopic and Computational Study. Organometallics 2013 32 (6), 1620-1629.
3. Minh-Hai Nguyen; John H. K. Yip, Platinum-Conjugated Homo- and Heterobichromophoric Complexes of Tetracene and Pentacene. Organometallics 2012 31 (21), 7522-7531.
4. Minh-Hai Nguyen; John H. K. Yip, Pushing Pentacene-Based Fluorescence to the Near-Infrared Region by Platination. Organometallics 2011 30 (23), 6383 – 6392.
5. Jian Hu; Minh-Hai Nguyen; John H. K. Yip, Metallacyclophanes of 1,6-Bis(diphenylphosphino)pyrene: Excimeric Emission and Effect of Oxygen on Stability of the Rings. Inorganic Chemistry 2011 50 (16), 7429 – 7439.
6. Minh-Hai Nguyen; John H. K. Yip, Gold(I) and Platinum(II) Tetracenes and Tetracenyldiacetylides: Structural and Fluorescence Color Changes Induced by σ-Metalation. Organometallics 2010 29 (11), 2422 – 2429.
7. Jian Hu; Huan Xu; Minh-Hai Nguyen; John H. K. Yip, Photooxidation of a Platinum-Anthracene Pincer Complex: Formation and Structures of PtII-Anthrone and -Ketal Complexes. Inorganic Chemistry 2009 48 (20), 9684 – 9692.
8. Thi Nguyet Trieu, Minh Hai Nguyen, Ulrich Abram, Hung Huy Nguyen. Syntheses and Structures of New Trinuclear MIILnMII (M = Ni, Co; Ln = Gd, Ce) Complexes with 2,6- Di(acetobenzoyl)pyridine. Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie 2015 641 (5), 863.
9. Thi Bao Yen Nguyen, Minh Hai Nguyen, Ulrich Abram, Hung Huy Nguyen. Syntheses, Structures and Biological Activity of Ni(II), Pd(II) and Pt(II) Complexes with New Tetradentate Benzamidine Ligands. Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie 2015 641 (10), 1737.
10. Thi-Nguyet Trieu, Thi-Hien Dinh, Hung-Huy Nguyen, Ulrich Abram, Minh-Hai Nguyen. Novel lanthanide(III) ternary complexes with naphthoyltrifluoroacetone: A synthetic and spectroscopic study. Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie 2015 641 (11), 1934.

Khu vực


19 Lê Thánh Tông

Thông tin Profile

Advert ID: 3160
Hiển thị: 649
Expires: 2027-03-10 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Pham Van Phong
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Previous Next