Vietnamese English

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Faculty of Chemistry, VNU University of Science, 19 Le Thanh Tong, Hoan Kiem, Hanoi
Office phone # Fax Cell phone # 0904291542
Email: ngtmthu79@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department (year): Petroleum Chemistry, 2003 to present

- Department (year): Petroleum Chemistry, 2003 to present

- Highgest position (term): Deputy Head of Petroleum Chemistry Department

- Academic position (year):

- Postdoc/exchanging scholar (School, period):

- PhD   (School, period): VNU University of Science, 2006 - 2009

- M.S   (School, period): VNU University of Science, 2003 - 2005

- B.S/B.A (School, period): VNU University of Science, 1997 - 2001

 

1.     Bio-Sketch (including current research areas):

+ Year of birth: 1979

+ Training process:

1997 – 2001: Student, VNU University of Science

2003 – 2005: Master course, VNU University of Science

2006 – 2009: PhD student, VNU University of Science

+ Professional Career:

2003 – 2011: Researcher in Department of Petrochemistry, Faculty of Chemistry, VNU University of Science

2012 to present: Lecturer in Department of Petrochemistry, Faculty of Chemistry, VNU University of Science

+ Research topic:

- Preparation of heterogeneous catalysis (supported organometallics, hydrotalcite, oxides, nanoporous materials, etc.)

- Conversion of biomass to chemicals, fuel, valuable compounds

- Study on synthesis, transformation and bioactivities (antibacterial, antifungal and anticancer) of  α, β-unsaturated ketones over heterogeneous catalysis

- Treatment of organic pollutants in water

+ Publication: More than 40 publications have published

+ Training:

-        Master: 03

2.     5 most significant publications:

a) Bui Thi Thanh Ha, Nguyen Thị Minh Thu, Giang Thi Phuong Ly, Nguyen Thanh Binh, Le Thanh Son and Tran Thị Nhu Mai. Silver Nanoparticles Confined in SBA-15 Mesoporous Silica and the Application as a Catalyst for glucose oxidation. E-J.Surf.Sci. Nanotech.Vol. 10, 2012, p.273-276.

b)  Nguyen Thi Minh Thu, Duong Ngoc Toan, Nguyen Minh Thao, Nguyen Ngoc Thanh. Synthesis of some 5-aryl-4-(5-methylcoumarin-3-yl)-1-(4-nitrophenyl)-3-pirazoline deravatives. Journal of Chemistry (Vietnam), Vol.51, No 1, 2013, p.91-95.

c)  Nguyen Thi Minh Thu, Nguyen Minh Thao, Duong Ngoc Toan. Study on catalytic in Fries rearrangement of β-naphtyl acetate and Claisen-Schmidt condensation reaction of 3-acetyl-4-methylcoumarin. Journal of science, natural sciences and technologies, VNU, Vol. 30, N0 5S, 2014, p.393 – 398.

d)  Nguyen Thi Minh Thu, Do Quang Trung, Nguyen Thi Ha. Synthesis of ZnO-TiO2/SiO2 catalyst for removal of organic pollutant in dyes wastewater. Journal of Chemistry (Vietnam), Vol.53, No 4e2, 2015, p.156-159.

e) Nguyen Thi Minh Thu, Trieu Thanh Hai. Synthesis of 2-Ethylhexyl salicylate using sulfated titania (S-TiO2) as a solid acid catalyst. Journal of Chemistry (Vietnam), Vol.53, No 6e1, 2015, p.93-97.

 

Khu vực


Faculty of Chemistry, VNU University of Science, 19 Le Thanh Tong, Hoan Kiem, Hanoi

Thông tin Profile

Advert ID: 3181
Hiển thị: 206
Expires: 2035-05-14 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. Pham Van Phong
TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Previous Next